Yazılarımızı Paylaşmayı unutmayın! -
$ DOLAR → Alış: 18,80 / Satış: 18,87
€ EURO → Alış: 20,25 / Satış: 20,33

“Eğitimin kalitesini artırmak öncelikli hedefimiz”

Cumhurbaşkanlığının 2019 yılı yıllık programına göre iletişimde sağlanan teknolojik ilerlemeler ile birlikte eğitimin her seviyesinde kaliteyi artırmak ilişkin konulan hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam edecek.

“Eğitimin kalitesini artırmak öncelikli hedefimiz”
  • 03.02.2019
  • 641 kez okundu

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda eğitim alanında izlenecek politika ve tedbirlere yer verildi.

Buna göre, erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek.

Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitiminin 9’uncu sınıftan itibaren başlaması ve müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak. Öğrenme ortamlarının fiziki niteliğinin artırılmasına ağırlık verilerek bütün okullara öğrencilerin ilgi, mizaç ve yeteneklerinin gelişimine yönelik Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacak.

Eğitimin tüm kademelerinde erişimde sağlanan ilerlemelerle birlikte eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik ilave çalışmalar sürdürülecek. Bu kapsamda, fırsat eşitliği, öğretmen nitelikleri, öğrenme ortamları, müfredat ve kurumsal kapasite önemli politika başlıkları olarak öne çıktı.

Tekli eğitime geçme çalışmaları sürüyor

Fırsat eşitliği bağlamında ikili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları devam edecek.

Eğitim fakültelerinde, öğretmen yetiştirme programlarının özgün bir yapılanmayla uygulama ağırlıklı düzenlenmesi sağlanacak, öğretmenlerin mesleki gelişimi lisansüstü düzeyde desteklenecek ve pedagojik formasyon programları yerine lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacak.

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler için teşvik mekanizması kurulacak, öğretmenlik mesleği mevzuatına ilişkin çalışmalara başlanılacak.

2017-2018 eğitim öğretim dönemi itibarıyla güncellenen müfredatın işlevselliğinin artırılması için, farklı aktör ve kurumların katılımıyla dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosisteminin oluşturulması ve sınıf içi öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin geliştirilerek paylaşıma açılması sağlanacak.

Çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer aldığı Okul Gelişim Modeli kurularak her okula Okul Gelişim Planı hedefleriyle uyumlu okul gelişim bütçesi verilecek. Bu kapsamda, şartları elverişsiz okullara pozitif ayrımcılık yapılacak.

Okullar arasındaki farklılıklar azaltılacak

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, 23 Ekim’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nin ilan edildiği hatırlatılarak, belgede eğitimin bütün alan ve kademelerini içeren bütüncül bir yaklaşımla 3 yıllık dönemde yapılacakların belirlendiğine işaret edildi.

Bu süre zarfında okullar arası farklılıkların azaltılması, okulların çocuklar için yaşanılabilir alanlar haline dönüştürülmesi, sınav baskısının azaltılması, meslek liselerinin tercih edilebilir hale getirilmesi, çocuklara yeniçağ becerilerinin kazandırılması, öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki tatmin duygusunun yükseltilmesi, erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması ve özel ihtiyaçları olan çocuklara hak ettikleri eğitim olanaklarının sunulması vizyon belgesinin temel hedefleri olarak sıralandı.

Yükseköğretimdeki planlamalar

Yükseköğretim okullaşma oranlarında önemli artış sağlanmakla birlikte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne (ÖSYS) başvuru, sınava tekrar girme ve boş kontenjan sayısındaki artış, yükseköğretim kontenjan planlamasının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Bu amaçla YÖK bünyesinde kurulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu kontenjan planlaması çalışmalarına başladı. Üniversitelerin misyon bazında farklılaşması ihtiyacından yola çıkılarak 2006-2008 arasında kurulmuş üniversitelerin bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde ihtisaslaşmasını sağlamak amacıyla YÖK tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 5 üniversite destekleniyor. Diğer yandan, 10 araştırma üniversitesi belirlendi.

Yeni kurulan üniversitelerle birlikte, fiziki mekan ihtiyaçlarında artış meydana geldi. Yükseköğretim kurumlarında ilave kapalı alanlar yaratılması gereği bulunmakla birlikte mevcut kapalı alanların daha verimli şekilde kullanılması önemini koruyor. Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin mevcut mekanlarının envanteri çıkarıldı, bu mekanların verimlilik analizi yapıldı ve yükseköğretim mekanlarının ülkeye özgü tasarım ilkeleri kılavuzu oluşturuldu.

Üniversitelerin yeni mekan talepleri, oluşturulması planlanan Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) yazılımı üzerinden oluşturulan veriler baz alınarak değerlendirilecek.

2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda eğitimle ilgili diğer hedefler şöyle sıralandı:

“Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde iş gücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecek. “Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi” kurulacak.

Kurumsal rehberlik ve teftiş hizmetleri etkinliği artacak şekilde yapılandırılacak. Okul ve program türlerine bağlı ihtisaslaşmış Kurumsal Rehberlik ve Teftiş dalları oluşturulacak.

Rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılacak.

İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacak. İlkokul müfredatı çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek, ilkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak. Okul, mahalle spor kulüpleri kurulacak, tasarım beceri atölyeleri açılacak, teneffüs süreleri artırılacak.

Ülke genelinde yabancı dil eğitimi seviye ve okul türlerine göre uyarlanacak, yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecek.

İmam hatip okullarının müfredat, ders yapısı ve dil yeterlikleri iyileştirilecek.

Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi eğitimin, imkanları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılması için de çeşitli tedbirler alınacak. Bu kapsamda, erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacak. Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacak. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak. Oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları açılacak.

Öte yandan özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecek.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacak.

Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri izlenecek, kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki etkisi azaltılacak.

Belirlenecek sınıf düzeylerinde herhangi bir notlandırma olmaksızın alınan kararların işleyişini öğrencilerin akademik çıktıları üzerinden görebilmek amacıyla Öğrenci Başarı İzleme Araştırması yapılacak. Her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacak. Sınavla öğrenci alan okul sayıları kademeli olarak azaltılacak.

Ortaöğretimde okullar arası başarı farkı azaltılacak. İmkan ve koşulları bakımından desteklenmesi gereken okulları Okul Gelişim Planları ile uyumlu olarak kaynak planlanmasında öncelikli hale getirecek bir yatırım planlaması yapılacak.

Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliği iyileştirilecek.

Öğretmenlik mesleği cazip hale getirilecek

Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek, öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecek.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi lisansüstü düzeyde desteklenecek. Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde “Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” açılacak.

Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacak.

Ücretli öğretmenlerin ücretleri iyileştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlerin görev sürelerine ilişkin düzenleme yapılacak.

Öğretmenlik meslek mevzuatının düzenlemesine ilişkin çalışmalar yürütülecek. Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacak.

Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu açması, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı özendirilecek. Bu kapsamda okulların finansman yöntemleri çeşitlendirilecek.

Eğitime ve okullara bağış yapacak kişilerin farklı miktar, tema ve yöntemle bağış yapabilmesi için il ve MEB düzeyinde bir yapı kurulacak, mevzuat, yazılım ve erişim düzenlemeleri yapılacak.

Özel öğretim kurumlarına yönelik yönetim ve teftiş yapısının etkililiği artırılacak.

Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulacak, dijital içerik geliştirilecek ve öğretmen eğitimi yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitimde eğitim ortamları ve insan kaynakları geliştirilecek, mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer artırılacak, yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek.

Üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik programların uygulanmasına devam edilecek. Öğretim elemanı açığı, yurt geneline dengeli dağılım gözetilerek azaltılacak.

(AA)

İskenderun’da kızlar tekme tokat kavga etti
Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı  Denizciler Mahallesi’ndeki bir parkta 8 kişilik grupta bulunan kızlar arasında mesaj atma meselesi yüzünden tartışma çıktı....
CHP’li başkana ‘dolandırıcılık’ davası
İskenderun Başsavcılığının, Turgay Abacı hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hazırladığı iddianame İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, müşteki İsa...
Sanayi üretimi tahminlerden fazla daraldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 1,5 azalırken yıllık yüzde 8,9 arttı. Piyasada aylık yüzde 0,7...
Marketlerden sonra eczacılara da denetim başladı
Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunmadığı belirtilen ilaçlara yönelik İstanbul’da bir ecza deposu ve bazı eczaneleri denetledi.Türk Eczacıları Birliği (TEB), 6 Kasım günü yazılı açıklamayla...
Hatay dev operasyon
İçişleri Bakanlığı; Hatay’da 718 personelle ‘Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu’ başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre,...
Irak uyruklu DEAŞ üyesi havalimanında yakalandı
 İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 7 Kasım Pazar günü saat 08: 00’da pasaport kontrolünde, tedirgin davranışlar sergileyen Irak uyruklu bir...
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Adana- Ankara karayolu Taşobası Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ekrem Korkmaz’ın kullandığı kalsit yüklü 51 BH 884 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle...
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu,...
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yapan koca, serbest kaldı
Adana’nın Seyhan İlçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze...
10 Kasım 1938 Hüzünlü Manşetler
10 Kasım 1938 gazete manşetleri, 10 Kasım 1938 gazeteleri, 10 Kasım 1938 hangi manşetler atıldı, 10 Kasım 1938 hangi gazeteler...
Suriye’de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Hedeflerinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG var
Türkiye’nin Suriye’ye yönelik olası askeri harekatı öncesi kuzey sınırındaki hareketlenmeler devam ediyor. Suriye’de muhaliflerin oluşturduğu en büyük oluşum Suriye Milli...
Merkez Parkta yapılaşmalar durdurulmalıdır
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK), düzenlediği basın toplantısında yerel yöneticilere Merkez Park’taki yapılaşmayı durdurma...
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Yamaç Paraşütü şampiyonasına ev sahipliği yaptı
Hatay Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap yarışları tamamlandı. 18-20 Haziran tarihlerinde Samandağ Çevlik’te yapılan...
Asi Nehri’ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, nehrin Antakya ilçe merkezinden geçen kısmında biriken su sümbüllerini...
Hayvanları öldüren bulunup, cezalandırılsın
Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi’nde barınan ve mahalleli tarafından sahiplenen sokak hayvanlarının 7 Kasım Pazar günü zehirlenerek öldürülmeleri mahalle...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ